ТІРКЕУ КЕҢСЕСІ

Бакалавриаттың Офис-Тіркеу бөлімі академияның негізгі құрылымдық бөлімшелерінің бірі болып табылады. Тіркеу бөлімінің қызметі Ережеге сәйкес және оқу процесін реттейтін басқа да нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

Офис-Тіркеу бөлімінің негізгі қызметі: • білім берудің кредиттік жүйесін жетілдіру;• балдық-рейтингтік жүйесін енгізу және дамыту;• білім берудің кредиттік жүйесі бойынша құжаттаманы енгізу;• оқытушылармен және эдвайзерлермен қарым-қатынас;• оқушылар, тәрбиешілер мен әкімшіліктерге оқу жетістіктері мен кредиттік технологиялары туралы ақпарат беру;• Қазақстан Республикасының міндетті білім беру стандарттарына сәйкес тестілеу жүйесін ұйымдастыру;• студенттердің білімін бағалау және аттестациялау бойынша іс-шаралардың сапасын қамтамасыз ету;• дерекқордағы студенттің ақиқаттығын толтыру және офис-тіркеу бөлімінің ақпараттық жүйесін жаңарту;• студенттік құрамы бойынша бұйрықтарды базаға енгізу (оқуға қабылдау, оқудан шығару, қайта қабылдау, басқа ЖОО-на, басқа ЖОО-нан ауысу, академиялық демалысқа шығу, ата-тегін өзгерту);• Оқу-әдістемелік пәндердің кешендерін (ОӘПК) базаға енгізілгендігі туралы жүктемесін бақылау; • Білім жетістіктерін сырттай бағалау (БЖСБ) үшін сынақ тестілеуді дайындау және өткізу;• Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесі (ЖББББЖ)  мемлекеттік есеп беру формаларының орындалуын бақылау;• барлық мамандықтар бойынша типтік оқу жоспарлары мен элективті пәндер каталогы, академиялық күнтізбені деректер базасына кіру;• мұғалімдердің педагогикалық жүктемесін деректер базасына енгізу;• студенттердің жеке оқу траекториясын қалыптастыру;• әр оқушыға академиялық күнтізбелер тағайындау;• дерекқорда академиялық топтарды қалыптастыру;• рейтинг, емтихан және қорытынды ведомосттарды дайындау, беру, тіркеу және сақтау;• студенттердің рейтингісі мен емтихандық балын деректер базасына енгізуді бақылау;• бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес емтихан сессияларын ұйымдастыру және өткізу;• Апелляциялық комиссиялардың жұмысын ұйымдастыру және апелляциялық комиссия отырыстарының хаттамаларының сақталуын қамтамасыз ету;• соңғы бақылау нәтижелері бойынша студенттің академиялық рейтингін (GPA) анықтау;• шәкіртақыға тапсырыстарды ресімдеуге арналған сессияның қорытындысы бойынша студенттердің қорытынды есептерін беру;• мемлекеттік стипендияларды тағайындау туралы тапсырыстарды дайындауды бақылау;• академиялық қарыздарды жою үшін жазғы (қосымша) семестрді ұйымдастыру;

  • студенттің курстан қурсқа ауысқаны туралы бұйрықты (GPA) балы бойынша ауысуын тексеру;

• білім алушының оқу кредит трансфертін базаға енгізу және тексеру;

  • студенттің оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеу;
  • студенттердің білім сапасын бақылау;
  • ҚР БҒМ-де емтихан сессиясының қорытындысы бойынша семестрлік есеп (№ 34 нысан);
  • дипломдық жұмысының тақырыбын дерекқор базасына енгізу;
  • мемлекеттік емтихандар, дипломдық жобаны қорғау және қорытынды мемлекеттік аттестация бағаларын деректер базасына енгізу;
  • транскриптті дайындау;
  • дипломға қосымша құжатты дайындау;
  • номенклатураға сәйкес білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу-ұйымдастыру құжаттамасының сақталуын қамтамасыз ету және белгіленген мерзімдерге сәйкес мұрағатқа тапсыру.

Бакалавриаттың офис-тіркеу бөлімі өз жұмысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарын және «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша ҚазСТУ-дағы оқу процесін ұйымдастыру туралы ережені», сондай-ақ осы ережені басшылыққа алады.

Close