ДОКТОРҒА ЖӘНЕ МАТЕЛТІ ҚАБЫЛДАУ ТИПТІК ҚАҒИДАЛАРЫ

Үлгі ережелер
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына білім алуға қабылдау

 1. Жалпы ережелер

1.Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында білім алуға қабылдаудың осы Стандартты ережелері (бұдан әрі – Ереже) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және жоғары оқу орындарының магистратурасына, докторантурасына қабылдау – ВУЗ), университеттер мен ғылыми ұйымдардың резиденциясы.

2.Магистранттардың, университеттің докторанттарының, жоғары оқу орындарының студенттері мен ғылыми ұйымдарының контингентін қалыптастыру ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаттары есебінен және басқа да көздер есебінен білім алуға төлем жасау арқылы жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес, әскери оқу орындарынан басқа, алғашқы рет білім алса, мемлекет азаматтары конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға құқылы.

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар мемлекеттiк бiлiм беру тәртiбiмен әскери және арнаулы оқу орындарын қоспағанда, осы деңгейдегi бiлiм алса, конкурстық негiздегi жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм алуға құқылы.

Магистратураға, докторантураға және резиденцияға шетелдіктерді оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес шетелдіктердің конкурстық негізде алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен анықталады.

2-1. Докторантурада оқу мемлекеттік білім беру тапсырысына және ақылы негізде жүзеге асырылады.

 1. Магистратураға, жоғары оқу орындарына докторантураға, жоғары оқу орындарының және ғылыми ұйымдардың резиденттеріне қабылдау түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

4-тармақ алып тастаңыз.

 1. Магистратура, резидентура және докторантураға қабылдау мамандығы көрсетіле отырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құжаттарды қабылдау басталғанға дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей қабылданады.
 2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, оның ішінде мақсатты оқыту шеңберінде білім алуға үміткерлерге өтініштер қабылдау магистрлер мен дәрігерлерді даярлауды жүзеге асыратын білім беру саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – базалық жоғары оқу орны) анықтаған жоғары оқу орындарында жүргізіледі.
 3. Шілденің 10-нан 28-іне дейін магистратура, докторантураның, жоғары оқу орындарының және ғылыми ұйымдардың өтінімдері қабылданады.

Магистратураға, резидентураға және докторантураға түсу емтихандары 10-нан 20-тамызға дейін, қабылдау – 25-тамызға дейін жүргізіледі.

 1. Білім беру ұйымына түсу тәртібі,
  білім беру бағдарламаларын іске асыру
  жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Магистратураға қабылдау үшін құжаттарды қабылдау тәртібі,
резидентура және докторантура

 1. Магистратурада резидентура жоғары білім берудің білім бағдарламаларын меңгерген тұлғалармен қабылданады.
 2. Құжаттарды қабылдау және жоғары оқу орындарына түсу емтихандарын ұйымдастыру үшін қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының төрағасы қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы университеттің немесе ғылыми ұйымның басшысы болып табылады.

Қабылдау комиссиясының мүшелігі университет басшысының бұйрығымен бекітіледі.

9-1. Шетелдік білім беру ұйымдарында білім алған, Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде магистратура, резидентура және докторантураға түсу үшін алған білімі туралы білім деңгейіне және оқыту бейініне сәйкес білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау тәртібі болуы тиіс.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар халықаралық шарттарға (келісімдерге) сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында танылады.

 1. Магистратураға түсетін тұлғалар университетке, резидентке – университетке немесе ғылыми ұйымға келесі құжаттарды ұсынады:

1) ұйым басшысына жіберілген өтініш;

2)жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;

3) тағылымдамадан өту туралы куәлік (тұруға рұқсат алу үшін);

4) осы Ереженiң 14-тармағында көрсетiлген бағдарламалар үшiн тест тапсыру туралы куәлiктiң көшiрмесi (бар болса);

5) кадрлар тізілімінің жеке парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (жұмыс тәжірибесі бар адамдар үшін);

6) 3×4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет;

7) 086-У медициналық анықтамалығы;

8) жеке куәліктің көшірмесі;

9) Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (олар болған жағдайда).

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге түпнұсқа салыстыру үшін беріледі. Татуласудан кейін түпнұсқа қайтарылады.

 1. Докторантура магистр дәрежесі бар немесе медициналық мамандықтар бойынша резидентурада оқуды аяқтаған және кем дегенде 3 жыл жұмыс істеген адамдарға қабылданады.
 2. Докторантураға түсетін тұлғалар университетке келесі құжаттарды тапсырады:

1) ұйым басшысына жіберілген өтініш;

2) жеке куәліктің көшірмесі;

3) білім туралы куәліктің көшірмесі;

4) осы Ереженiң 14-тармағында көрсетiлген бағдарламалар үшiн тест тапсыру туралы куәлiктiң көшiрмесi (бар болса);

5) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (болған жағдайда);

6) 3×4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет;

7) 086-У медициналық анықтамалығы;

8) персоналды есепке алу туралы жеке парақ және еңбек қызметін растайтын құжат.

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге түпнұсқа салыстыру үшін беріледі. Татуласудан кейін түпнұсқа қайтарылады.

Қабылдау емтихандарының тәртібі

 1. Магистратураға, резидентураға және докторантураға түсетіндер қабылдау емтихандарын тапсырады:

1) Шетел тілдерінің біреуінде (ағылшын, француз, неміс, араб тілінде мамандыққа кіретін адамдар үшін, араб тілін білуді талап ететін);

2) мамандығы бойынша.

 1. Шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық шекті (стандарттар) стандарттарына сәйкес шет тілін білетіндігін растайтын халықаралық сертификаттарға ие тұлғалар келесі емтихандарда магистратураға, резидентураға және докторантураға шет тілінен түсу емтиханынан босатылады:

Ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 87), (TOEFL пороговый балл – не менее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не менее 6.0);

Немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ уровеньС1), Test DaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1);

Француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже уровня B1 по секциям чтения и аудирования), Diplomed’ Etudes en Langue franзaisе (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de Langue franзaisе (DALF, уровень С1), Тest de connaissance du franзais (TCF – не менее 400 баллов).

 1. Университеттегі магистратура мен докторантураға түсу емтихандары кезінде университетте және ғылыми ұйымдарда мамандықтар бойынша емтихан комиссиялары құрылады.
 2. Мамандық бойынша емтихан комиссиясы жоғары оқу орындарының қызметкерлерінен және тиісті мамандық бойынша ғылыми ұйымдардан құрылған.

Мамандық бойынша емтихан комиссиясының құрамы төрағадан және үш мүшеден тұрады, олардың екеуі ғылым докторы болуы керек.

Мамандық бойынша емтихан комиссиясының құрамы университеттің немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен бекітіледі.

 1. Негізгі ВУЗЫ мамандық бойынша емтихан тапсырған кезде білім беру саласындағы уәкілетті орган өкілдері бақылаушы ретінде жіберіледі.
 2. Университеттер мен ғылыми ұйымдар мамандық бойынша түсу емтихандарының кестесін білім беру саласындағы уәкілетті органға емтихандардан жиырма күнтізбелік күн бұрын жібереді.
 3. Шетел тілінен түсу емтихандары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология бойынша жүргізіледі.

Араб тілінен емтихан университеттің емтихан ведомствосы тарапынан ауызша немесе жазбаша түрде жүргізіледі, ол университеттің жетекшісі белгілеген тәртіпте және білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.

 1. Шетел тілінен түсу емтихандары білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген жоғары оқу орындарында жүргізіледі.
 2. Оқуға түсу емтихандарын тапсырған жылы қайтаруға жол берілмейді.
 3. Жалпыға ортақ талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету және даулы мәселелерді шешу мақсатында республикалық апелляциялық комиссия құрылды және әрбір жоғары оқу орнында апелляциялық комиссия құрылды.

Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

ЖОО-дағы апелляциялық комиссияның құрамы Қабылдау комиссиясының төрағасы бұйрығымен бекітіледі.

Апелляциялық комиссиялар қабылдау емтихандарының нәтижелерімен келіспейтін тұлғалардың өтініштерін қарастыру үшін құрылады.

 1. Апелляциялық комиссия емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша магистратура, резидентура және докторантураға түсетін тұлғалардың өтініштерін қабылдайды және қарайды.

мамандығы бойынша – апелляциялық комиссия нүктелерінің Сонымен бойынша түсу емтихан нәтижелерін шағым адамды шешім қабылдайды.

шет тілі бойынша емтихан нәтижелері республикалық апелляциялық комиссияға аударылған апелляциялық комиссия шағым.

шет тілінде – Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия балдар қосу туралы түсу емтихандарының нәтижелерін тартымды тұлғаны шешiм қабылдайды ұсыныстар алғаннан кейін бір күн ішінде ұсыныстар мен Апелляциялық комитетінің негіздемесін қарайды.

 1. Апелляциялық шағым беру туралы өтінішті магистратура, резиденция және докторантураға түсетін адам апелляциялық комиссия төрағасына береді. Емтихан материалдарының мазмұны және техникалық себептер бойынша өтініштер қабылдау емтиханының нәтижелері туралы хабарландырылған күннен бастап 13.00-ге дейін қабылданады және өтінішті тапсырған күннен бастап бір күн ішінде Апелляциялық комиссия қарайды.

Апелляциялық комиссия әрбір жеке тұлғамен жеке негізде жұмыс істейді. Шағым беру комиссиясының отырысында адам келмеген жағдайда оның апелляциялық өтiнiшi қаралмайды.

 1. Өтініш апелляциялық комиссия қараған кезде өтініш берген тұлға жеке басын куәландыратын құжатты береді.
 2. Апелляциялық комиссияның шешімдері комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады. Галстук болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссиялардың жұмысы комиссия төрағасы мен комиссияның барлық мүшелері қол қойған хаттамамен ресімделеді.

3.Магистратураға, резидентураға және докторантураға қабылдау

 1. Магистранттардың, резидентураның, докторанттардың санына қабылдауды университеттің қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.
 2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алу үшін осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес емтихандардың әрқайсысына 100 баллдық шкала бойынша түсу емтихандарының ең жоғары ұпайларын жинаған тұлғалар қабылданады:

1)   ғылыми және педагогикалық магистратура және докторантурада кемінде 150 ұпай үшін;

2) бейіндік магистратура және резидентура үшін кемінде 130 балл, оның ішінде кемінде 30 балл шет тілінде

Осы Ереженің 14-тармағында көрсетілген шет тілінде (ағылшын, француз, неміс) тест тапсырғаны туралы куәліктері бар адамдар 100 баллдық шкала бойынша ең жоғары балл деп есептеледі.

 1. Оқуға түсу үшін алдын-ала басым құқығы бәсекеге қабілетті ұпай, көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, ең шет тілінде бағалайды адамдарды алуға басымдықты құқығын мамандығы бойынша түсу емтихандарының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда мамандық бойынша ең жоғары баға, бар адамдар болып табылады. Содан кейін назарға таңдаған мамандығы үшін тиісті ғылыми жетістіктерді қабылдауға: ғылыми жарияланымдар, ғылыми жарияланымдардың рейтинг, оның ішінде; ғылыми даму туралы куәліктер; марапат ғылыми тағылымдамадан және гранттар сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысу үшін сертификаттар / дипломдар.
 2. Магистранттарды және PhD докторларын мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша арнайы даярлауға қабылдау осы конкурсқа қатысатын адамдар арасында конкурстық негізде жүзеге асырылады.
 3. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, оның ішінде мақсатты бағдарламалар бойынша дамымаған орындар білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет саласындағы уәкілетті органдарға 5 қыркүйекке дейінгі мамандықтар аясында жоғары оқу орындарының арасындағы қайта бөлу туралы өтініш түрінде қайтарылады.

Сонымен бірге, ең алдымен, тиісті мамандық бойынша түсу емтихандарының нәтижесі бойынша жоғары балл алған үміткерлермен университеттердің өтінімдері қанағаттандырылады. Бұл мамандыққа үміткерлер болмаған жағдайда, қайта бөлу мамандықтар тобында жүзеге асырылады. Уәкілетті органның бұйрығы 30 қыркүйекке дейін шығарылады.

33.Университеттер мен ғылыми ұйымдар білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет саласындағы уәкілетті органдарға 10 күнтізбелік күн ішінде қабылдауды ұйымдастыру және өткізу туралы қорытынды есеп беруді, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысына магистратура, резидентура және докторантураға түсу туралы өтінімдердің көшірмесін ұсынады.

Қолданба

Үкімет қаулысына

Қазақстан Республикасы

бастап «    »                         2016 жыл

Қолданба

Білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына білім алуға қабылдаудың үлгі

ережесіне

жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Баллдарды 100 баллдық шкала бойынша аудару жүйесі

 

100 ұпай шкаласы бойынша бағалау

4 ұпай шкаласы бойынша ұпайлар

95-100

Өте жақсы(5)

90-94
85-89

Жақсы (4)

80-84
75-79
70-74

Қанағаттанарлық (3)

65-69
60-64
55-59
50-54
30-49

Қанағаттанарлықсыз (2)*

0-29

*бейіндік магистратура мен резиденциясында «қанағаттанарлықсыз» рейтингі 0-ден 29-ға дейінгі баллға сәйкес келеді.