Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары

Кафедрада ғылыми жұмысқа белсенді қатысатын 1 және 2 курс студенттері арасынан 8 адамнан тұратын студенттік ғылыми үйірме жұмыс істейді.

Студенттік ғылыми конференцияда баяндамалар саны-16

ӘГП кафедрасының ПОҚ жетекшілігімен жарияланған студенттік ғылыми жұмыстар саны-36.

ӘГП кафедрасының студенттік ғылыми үйірмесінің құрамы

2017-2018 оқу жылы

р/с

Т.А.Ә. топ Ғылыми жетекшісі
1 Рузанова Л.С. ФТ 2-2 филос.ғ.к. Агелеуова А.Т.
2 Жауметов Қ., ОСФ 1-7 т.ғ.к., аға оқытушы Жанғанатова К.Н.
3 Танатова А. ОСФ 1-7 т.ғ.к., аға оқытушы Жанғанатова К.Н.
4 Маратов М. ОСФ 2-1 филос.ғ.к. аға оқытушы Жүкешев К.М.
5 Абықаев Т. ОСФ 2-5 саяси.ғ.к., аға оқытушы Иманбаева А.А.
6 Нурмашкызы Д. ФТ 1-2 аға оқытушы Винокурова Е.И.
7 Меликова Д.

 

МІжМБ 1-2 филос.ғ.к., аға оқытушы,доцент Адерихин С.В.

 

2018 жылдың сәуір айында ӘГП кафедрасының ПОҚ жетекшілігімен студенттер ХVIII студенттік ғылыми конференцияға (13 сәуір 2018 жыл) белсенді қатысты. Барлығы 16 студенттік ғылыми баяндама тыңдалды, оның ішінде бір баяндама (Меликова Д.) пленарлық отырыста тыңдалды. Баяндамалар бойынша деректер кестеде келтірілген:

ӘГП кафедрасының ПОҚ жетекшілігіменстуденттердің XVIII студенттік ғылыми конференцияға қатысуы

 (13 сәуір 2018 жыл).

№ р/с баяндама атауы студенттің аты-жөні, тобы ғылыми жетекші
Пленарлық отырыстың баяндамалары
1 Меликова Д.,

МІжМБ 1-2

Студенты и социальные сети. филос.ғ.к.,доцент Адерихин С.В.

Секциялық отырыстың баяндамалары

 

1 Иманбек Әділбек,

ФТ 2-2

Общие черты и особенности славянских языков. филос.ғ.к.,доцент Агелеуова А.Т.
2 Рузанова Лиана Сергеевна,

ФТ 2-2

Концепция ненасильственного сопротивления и ее реализация в мировой практике 19-20 веков. филос.ғ.к.,доцент Агелеуова А.Т.
3 Сексенбаев А.К.ФОС 2-21 Современная антикоррупционная культура э.ғ.к.,аға оқытушы Ахмет Д.К.
4 Рехтина Маргарита

ФПСЕ 2-11

Аутсорсинг процессов в области управления э.ғ.к.,аға оқытушы Ахмет Д.К.
5 Ахатаева С.А.

ОСФ2-5

 

Жеңіл атлетика және сыбайлас жемқорлық э.ғ.к.,аға оқытушы Ахмет Д.К.
6 Ибраимбаева А.,  ТФ-1-1 Жартасқа өрмелеу туралы не білеміз? т.ғ.к., аға оқытушы

Жанғанатова К.Н.

7 Наурызбай Сәкен ОСФ 1-8 Қазақтың байырғы баспана атаулары.

 

тарих.ғ.к., аға оқытушы

Жанғанатова К.Н.

8 Жауметов Қ., Танатова А.

ОСФ 1-7.

Массаж және оның түрлері. тарих.ғ.к., аға оқытушы

Жанғанатова К.Н.

9 Нурболов Д.,

КСЖЖФ 2-2

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес-мемлекеттің тұрақтылығы. аға оқытушы Князбаева С.Л.
10 Нұрғали Ж.,

КСЖЖФ 2-5

Нарықтық экономиканы құрудың алғашқы қадамдары. аға оқытушы Князбаева С.Л.
11 Абықаев Темирлан, ОСФ 2-5 Қазақстандағы электрондық үкіметтің ерекшеліктері саяси.ғ.к., аға оқытушы

Иманбаева А.А.

12 Байбосын Алуа

КСЖЖФ 1-6

Features of the application of ICT in varios fields of activity магистр, аға оқытушы

Ибраимова А.А.

13 Нурмашкызы Диана, ТФ 1-2 Ключевые проблемы в области социального развития г. Алматы магистр, аға оқытушы

Винокурова Е.И.

14 Төлемисова Б.,

ОСФ 1-7

Тәуелсіз Қазақстан мәдени құндылықтарын әлем өркениеті қеңістігіне таныту бағыттары (Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар. Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы негізінде) Аға оқытушы Тебегенова Э.Т.
15 Меликова Диана, МІҚБ 1-2 Студенты и интернет: Итоги социологического опроса филос.ғ.к.,доцент Адерихин С.В.

 

2017-2018 оқу жылында ӘГП кафедрасы оқытушыларының жетекшілігімен студенттік ғылыми жұмыстардың жарияланымдары

№ р/с Автор мақала атауы б.т.
1 Иманбек Ә.Д., к.филос.н. Агелеуова А.Т.

 

Мустафа Кемаль Ататюрк и его вклад в жизнь турецкого народа // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.140-147. 0,3
2 Рузанова Л.С., филос.ғ. к.

Агелеуова А.Т.

 

Идеи ненасилия в философии культуры // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.276-282. 0,3
3 Дүйсенбай Д., т.ғ.к.

Жанғанатова К.Н.

Бесік неге киелі? // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.59-61. 0,2
4 Ақбай А.,

т.ғ.к.

Жанғанатова К.Н.

Қажымұқан Мұңайтпасұлының күрестегі қолданған әдістері // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.15-18. 0,2
5 Кененбай М., к.и.н.

Жанғанатова К.Н.

Қарлаг – қазақтың қасіреті // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.166-169. 0,2
6 Маулетказы М.М., аға оқыт. Дауренбекова А.Т. Применение информационно-коммуникационных

технологий в современной индустрии туризма // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.205-210.

0,3
7 Омарова А. Т., аға оқыт.Ибраимова А.А. Математика пәнін оқытуда ақпараттық- технологиялардың қолданылуы // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.238-240. 0,2
8 Иманбек Ә.Д., аға оқыт.Винокурова Е.И. Реконструкция Алматы 2017: плюсы и минусы // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017– С.147-149. 0,2
9 Дьякова К.И., аға оқыт. Винокурова Е.И.

 

Проблема адаптации личности в новой социально-культурной среде // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017– С.65-68. 0,2
10 Рузанова Л.С., аға оқыт.  Винокурова Е.И.

 

Проблема одиночества в христианской психологии // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.282-286. 0,2
11 Melikova D., Ibraimova A.А.

 

Traditional measures and methods of protection

of information in telecommunication networks // Гуманитарные науки и современность: Материалы IVмеждународной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.215-219.

0,3
12 Меликова Д., филос.ғ.к., доцент Адерихин С.В. Об итогах социологического опроса на тему: «Студенты и интернет» // Гуманитарные науки и современность: Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания автономии Алаш. – Алматы, 2017. – С.219-223. 0,3
13 Иманбек Ә., филос.ғ.к. Агелеуова А.Т. Реформы великих правителей тюркских народов // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск: ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,3
14 Рузанова Л.С., филос.ғ.к. Агелеуова А.Т. Принцип ненасилия как часть философии социального протеста   // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск:ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
15 Алдыбаева А.В., аға оқыт. Винокурова Е.И. Историческое формирование полиэтнического состава населения современного Казахстана // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск:ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
16 ИсламбекА.Е., аға оқыт. Винокурова Е.И. Дело всей жизни // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск:ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
17 Нурмашкызы Д., Хасенова Н.А., аға оқыт.  Винокурова Е.И. Ключевые проблемы в области социального развития города Алматы // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск:ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,3
18 Сакбаев Э.Э., аға оқыт.Винокурова Е.И. Роль тренера-педагога в оздоровлении подрастающего поколения Казахстана // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск:ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
19 Наурызбай С., т.ғ.к. Жанганатова К.Н. Қазақтыңбайырғы баспанаатаулары// Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск: ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
20 Сайдалин И., т.ғ.к., аға оқыт. Жанғанатова К.Н. ҰлыОтан соғысы және адампроблемасы// Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск: ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
21 Байбосын А., аға оқыт. Ибраимова А.А. Әлеуметтік саладағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск: ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
22 Нурболов Д., аға оқыт.Князбаева С.Л. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – баршамызға ортақ // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск: ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
23 Нұрғали Ж.,аға оқыт.Князбаева С.Л. Нарықтық экономиканы құрудың алғашқы қадамдары // Студенческая наука в условиях формирования единого научного и образовательного пространства: Материалы V Международной конференции  (Усть-Каменогорск: ВКГУ, 16 марта 2018 г.) 0,2
24 Ибраимбаева Айдана  ТФ-1-1. т.ғ.к., аға оқыт. Жартасқа өрмелеу туралы не білеміз? // Сборник студенческих научных работ КазАСТ 0,2
25 Наурызбай Сәкен ОСФ 1-8т.ғ.к., аға оқыт. Қазақтың байырғы баспана атаулары

// Сборник студенческих научных работ КазАСТ

0,2
26 Жауметов Қ., Танатова А.

ОСФ 1-7т.ғ.к., аға оқыт.

Массаж және оның түрлері // Сборник студенческих научных работ КазАСТ 0,2
27 Балмухан Есет, ОСФ 2-1 Сыбайлас жемқорлық және ұлттық қауіпсіздік // Сборник студенческих научных работ 0,2
28 Сәкен А.Қ. КСжЖЖФ 2-5 Қазақстандағы инвестициялық саясат 0,2
29 Көпжасар Д.Д., ТФ 2-1 Туризм саласындағы қызметкерлердің жалақысы  // Сборник студенческих научных работ КазАСТ 0,2
30 Нурболов  Д.  ФПСиЕ 2-1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – баршамызға ортақ іс // Сборник студенческих научных работ КазАСТ 0,2
31 Нурғали Ж. ФПСиЕ 2-5 Нарықтық экономиканы құрудын алғашқы қадамдары // Сборник студенческих научных работ КазАСТ 0,2

 

Close