Бримкулова Әсем Дулатқызы

Бримкулова А.Д.Бримкулова Әсем Дулатқызы – “Денешынықтыружәнеспорттыңтеориялықнегіздері” кафедрасыныңағаоқытушысы, педагогика ғылымдарыныңмагистрі, Қазақ спорт және туризм академиясының 2-курс докторанты. “Жылдыңүздікжасоқытушысы” номинациясыныңжеңімпазы (2015 ж.) кафедрада 2012 жылдың 1 қыркүйегіненбастапжұмысістейді.

Біліміжоғары, 2002-2006жж.-І.Жансүгіроватындағы ЖМУ мамандығы 031640 – “Дефектология”. – М. ӘуезоватындағыОңтүстікҚазақстанмемлекеттікуниверситеті, 6М010300-Педагогика ғылымдарыныңмагистрі. “ЖОО-ныңпедагогикалықүдерісіндеболашақденешынықтыружәне спорт маманыныңинклюзивтікқұзыреттілігінқалыптастыру”аттыдокторлықжұмысыныңтақырыбы. Қазіргіуақыттаонымен 13 ғылымижұмысыжарияланды. 30-дан астамбіліктіліктіарттырусертификаттары бар.

Ол “мүмкіндігішектеулістуденттергекөмеккөрсетуорталығы” туралыереженіекітілдеәзірледі.

Оқытатынпәндері: Педагогика, инклюзивтібілім беру ДШжС, Педагогика ДШжС.

Қазақтілінде “Педагогика” және “Этнопедагогика” пәндерібойыншаоқу-әдістемеліккешенәзірлендіжәнеқашықтықтаоқытуүшінжәнемүмкіндігішектеулістуденттергеарналған педагогика бойыншабейнелекцияларәзірледі

Close